Deze website is eigendom van Detail Bastards

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Ieperstuk 8 – 8501 Kortrijk (Heule)

Telefoon: +32(0)494 27 27 20

E-mail: info@detailbastards.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0895.957.227

——————————————————————————–
Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Behoudens andersluidende schriftelijke en bijzondere overeenkomst, zijn de volgende algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op al de overeenkomsten tussen partijen. Een overeenkomst komt maar tot stand na ondertekening van de bestelbon. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde door MAD Concept worden aangepast en zij zullen dan effect hebben na zeven dagen te rekenen vanaf de mededeling (ook per e-mail)
  2. Onze leveringstermijnen gaan in op de datum vermeld op de schriftelijke bevestiging van de bestelling (per post, fax of email) of te tellen vanaf de leveringsdatum vermeld op de bestelbon. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden hebben we het recht onze leveringen volledig of gedeeltelijk stop te zetten of uit te stellen. In elk geval hebben beide partijen het recht de bestelling te annuleren indien de staat van overmacht langer dan 6 maanden duurt, dit per aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding.
  3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn de facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag. Indien er geen vervaldag vermeld is, dan zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen van de factuurdatum. De facturen niet vereffend op hun vervaldag, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van 2% per maand op het niet betaalde bedrag. Bovendien is, bij een niet- of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur dertig dagen na hun vervaldatum, een forfaitaire en niet aftrekbare vergoeding verschuldigd van 15%, zonder nochtans dat deze vergoeding minder dan 50 EURO per factuur kan bedragen. Bij niet-betaling van één factuur op vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar. Indien moet overgegaan worden tot gerechtelijke procedure, dan worden alle kosten daarvoor integraal doorgerekend aan de klant bovenop wat hierboven reeds vermeld werd. Daarenboven behouden we ons het recht bijkomende leveringen slechts tegen voorafbetalingen uit te voeren.
  4. Alle periodiek te betalen diensten, dienen voor aanvang van de periode betaald te zijn. Alle periodiek terugkerende diensten dienen minstens 3 maanden voor vervaldag van de overeenkomst met aangetekend schrijven opgezegd te worden. Indien deze opzegtermijn overschreden is, dan is de eerstvolgende periode volledig te betalen en dus opeisbaar.
  5. Om ontvankelijk te zijn, dienen opmerkingen en klachten tegen deze facturen ons binnen de acht dagen en schriftelijk te worden overgemaakt.
  6. Behoudens andersluidende overeenkomst blijft MAD Concept de eigenaar van alle grafische ontwerpen en foto’s met hun bestanden, de programmatie als de bron code. Het is aan de klant niet toegelaten om deze over te dragen aan derden, deze al dan niet tegen vergoeding door derden te laten gebruiken, deze te kopiëren en/of aan te wenden voor andere doeleinden, deze op andere dragers, folders,…. aan te brengen. De klant zal al de wettelijke bepalingen respecteren onder meer deze aangaande de privacy.
  7. MAD Concept is er toe gerechtigd om haar prestaties te allen tijde op te schorten wanneer bvb. (1) facturen niet betaald worden binnen de zeven dagen na daartoe te zijn aangemaand, (2) aan een website een inhoud wordt gegeven die blijkbaar illegaal is, derden ogenschijnlijk kan schaden, voor hen denigrerend kan zijn, (3) auteurs- en eigendomsrechten van derden miskent. Van zodra de diensten voor een ononderbroken periode van veertien dagen werden opgeschort, neemt deze overeenkomst van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling een einde. Alleszins zal de klant, ook na de beëindiging, MAD Concept vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet respecteren van één van de bepalingen van deze overeenkomst en alle geleden schade (zowel de rechtstreekse als de gevolgschade) vergoeden.
  8. MAD Concept is niet verantwoordelijk voor eventuele gevallen van overmacht hierin begrepen tijdelijke onderbrekingen van het systeem, dit ongeacht de oorzaak. Uit dien hoofde is zij dan ook niet vergoedingsplichtig. De klant dient eventuele storingen dadelijk aan MAD Concept te melden doch is ervan op de hoogte dat MAD Concept geen enkele controle uitoefent op informaticaverkeer, bijgevolg de klant onder meer zelf controle dient uit te oefenen op virussen,… en hiervan het risico draagt.
  9. Voor haar prestaties kan MAD Concept beroep doen op derden (onderaannemers,…), mag zij de bestaande systemen zonder toestemming van de klant aanpassen aan nieuwe technologie, beroep doen op andere providers,… kortom alles wat zij nodig acht om haar prestaties optimaal en op de economisch meest verantwoorde wijze te verstrekken. Ook mag zij de overeenkomst overdragen aan derden.
  10. Het Belgische recht en de Vlaamse decreten zijn van toepassing op deze overeenkomst. Bij eventuele geschillen zijn de Rechtbanken te Kortrijk exclusief bevoegd. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechtbank als nietig zouden worden bevonden, heeft deze nietigheid geen invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst die van kracht blijven.

Informatie retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@madconcept.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Uitzonderingen retourneren
Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf
duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g. voor losse kranten en tijdschriften;
h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Download hier het herroepingsformulier